STREET STOCKS
Season: 2013
4/6/2013 4/7/2013 4/21/2013 4/21/2013 4/21/2013 4/28/2013 4/28/2013 4/28/2013 5/12/2013 5/12/2013 5/12/2013 5/25/2013 5/25/2013 5/25/2013 6/8/2013 6/8/2013 6/8/2013 6/15/2013 6/15/2013 6/15/2013 6/22/2013 6/22/2013 6/22/2013 6/29/2013 6/29/2013 6/29/2013 7/6/2013 7/6/2013 7/6/2013 7/13/2013 7/13/2013 7/13/2013 7/20/2013 7/20/2013 7/20/2013 8/3/2013 8/3/2013 8/3/2013 7/27/2013 7/27/2013 7/27/2013 8/10/2013 8/10/2013 8/10/2013 8/17/2013 8/17/2013 8/17/2013 8/24/2013 8/24/2013 8/24/2013 8/31/2013 8/31/2013 8/31/2013 9/8/2013 9/8/2013 9/8/2013 9/15/2013 9/15/2013 9/15/2013 9/22/2013 9/22/2013 9/22/2013 9/29/2013 9/29/2013 9/29/2013 10/13/2013 10/13/2013 10/13/2013 10/13/2013
Pos No. Name Total Diff Gap R1 Total Fe Total He Total He Total Fe Total He Total He Total Fe Total He Total He Total Fe Total He Total He Total Fe Total He Total He Total Fe Total He Total He Total Fe Total He Total He Total Fe Total He Total He Total Fe Total HE Total HE Total FE Total He Total He Total Fe Total He Total He Total Fe Total He Total He Total Fe Total He Total He Total Fe Total He Total He Total Fe Total He Total He Total Fe Total He Total He Total Fe Total He Total He Total Fe Total He Total He Total Fe Total He Total He Total Fe Total He Total He Total Fe Total He Total He Total Fe Total He Total He Total He Total Fe Total
1 7 Kevin Higgins 2276 0 0 90 90 90 90 x x 4 4 90 90 8 8 x x 85 85 4 4 x x 90 90 x x 8 8 100 100 8 8 x x 95 95 x x 10 10 100 100 x x 8 8 100 100 x x 8 8 100 100 10 10 x x 95 95 8 8 x x 90 90 x x 18 18 180 180 6 6 x x 95 95 x x 8 8 40 40 x x 4 4 90 90 x x 8 8 100 100 x x 8 8 90 90 x x 8 8 50 50 x x 8 8 100 100 6 6 x x 75 75 x x 8 8 85 85 x x x x x x 8 8 x x x x 80 80
2 29 Chris Burge 1939 337 337 x x 75 75 10 10 x x 85 85 x x 10 10 95 95 x x 10 10 95 95 x x 10 10 90 90 10 10 x x 100 100 x x 8 8 80 80 x x x x x x x x x x x x x x 6 6 100 100 x x 6 6 100 100 18 18 x x 120 120 x x 8 8 100 100 8 8 x x 100 100 x x 8 8 45 45 x x 6 6 60 60 8 8 x x 100 100 6 6 x x 75 75 2 2 x x 90 90 x x 6 6 85 85 x x 6 6 90 90 6 6 x x 90 90 x x x x 2 10 10
3 8 Bernie Uphold 1781 495 158 80 80 80 80 x x 2 2 60 60 x x x x x x x x 4 4 65 65 x x 6 6 75 75 2 2 x x 60 60 10 10 x x 75 75 x x 10 10 70 70 8 8 x x 85 85 x x 8 8 75 75 10 10 x x 75 75 12 12 x x 130 130 10 10 x x 90 90 6 6 x x 85 85 8 8 x x 75 75 x x 4 4 80 80 4 4 x x 80 80 10 10 x x 70 70 x x 4 4 75 75 x x 2 2 45 45 x x x x x x 2 2 x x 85 85 4 4 x x x x 40 40
4 38 Randy Schlenker 1773 503 8 x x x x x x x x x x x x x x x x 2 2 x x 60 60 6 6 x x 80 80 x x 6 6 75 75 6 6 x x 95 95 x x 6 6 80 80 x x 10 10 95 95 x x 10 10 90 90 x x 8 8 85 85 20 20 x x 160 160 x x 10 10 60 60 10 10 x x 90 90 x x 10 10 65 65 x x 10 10 95 95 10 10 x x 95 95 x x 10 10 85 85 4 4 x x 65 65 x x 8 8 40 40 x x x x x x 10 10 x x 80 80 2 x x x x 120 120
5 85 Brian Wozniak 1738 538 35 95 95 95 95 2 2 x x 80 80 x x 6 6 80 80 6 6 x x 80 80 8 8 x x 95 95 x x 8 8 90 90 x x x x x x 8 8 x x 90 90 x x x x x x 6 6 x x 85 85 x x x x x x x x 16 16 170 170 x x x x x x x x x x 95 95 x x 6 6 95 95 x x x x x x x x x x x x 4 4 x x 95 95 6 6 x x 70 70 x x x x x x x x 4 4 80 80 8 8 x x 95 95 x x x x 20 20 140 140
6 11 Rich Emel 1474 802 264 75 75 85 85 4 4 x x 70 70 x x 4 4 70 70 10 10 x x 70 70 4 4 x x 70 70 6 6 x x 65 65 x x 6 6 65 65 0 1 x x 50 50 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 10 0 90 4 4 x x 65 65 x x 6 6 50 50 0 1 x x 35 35 x x x x x x x x 6 6 70 70 x x 4 4 80 80 x x 2 2 60 60 4 4 x x 70 70 4 4 x x 70 70 1 1 x x 65 65 x x x x 12 12 110 110
7 17 Charlie Castiglione 1406 870 68 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x 85 85 x x 10 10 80 80 x x x x x x x x 4 4 75 75 x x 6 6 90 90 8 8 x x 80 80 x x 10 10 95 95 x x x x x x x x x x x x x x x x 80 80 10 10 x x 100 100 10 10 x x 90 90 x x x x x x x x 6 6 100 100 x x x x x x x x 10 10 95 95 10 10 x x 75 75 4 4 x x 75 75 x x 8 8 x x 180 180
8 44c Chip Wanamaker 1140 1136 266 100 100 100 100 x x 8 8 100 100 x x 8 8 90 90 8 8 x x 100 100 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 20 190 190 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 50 50 8 8 x x 100 100 8 8 x x 100 100 x x 10 10 100 100 20 20 x x x x 10 10
9 44P Paul Morgan Jr 907 1369 233 70 70 60 60 x x 10 10 95 95 10 10 x x 100 100 x x 8 8 85 85 x x x x x x x x x x x x 4 4 x x 90 90 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 14 14 x x 200 200 x x x x x x x x x x 75 75 6 6 x x 80 80 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
10 38G Owen Grennan 784 1492 123 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1 1 x x 45 45 x x 4 4 70 70 2 2 x x 55 55 x x x x x x 4 4 x x 70 70 x x x x x x x x 12 12 100 100 x x 4 4 80 80 x x x x 60 60 x x 1 1 70 70 x x x x x x x x x x x x 1 1 x x 45 45 x x x x x x 2 2 x x 80 80 x x x x x x x x 6 6 60 60 x x 2 2 x x 10 10
11 25 Steve Shultz 763 1513 21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 4 4 85 85 8 8 x x 85 85 10 10 x x 85 85 10 10 x x 80 80 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2 2 x x 90 90 x x 6 6 85 85 10 10 x x 90 90 6 6 x x 95 95 x x x x x x x x 12 12 x x DQ 0
12 78 Robert Fink 667 1609 96 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2 2 65 65 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 8 8 x x 85 85 4 4 x x 70 70 x x 2 2 85 85 8 8 x x 85 85 x x 10 10 85 85 8 8 x x 60 60 8 8 x x 80 80 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2 x x x x
13 53 Tony Hilliard 562 1714 105 65 65 70 70 8 8 x x 75 75 6 6 x x 65 65 x x 6 6 55 55 x x 4 4 60 60 4 4 x x 40 40 x x x x x x x x 0 1 0 45 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1 1 x x 55 55 x x x x x x x x x x x x x x x x 2 x x
14 99 Nick Ross 484 1792 78 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x 95 95 x x 4 4 50 50 x x 10 10 65 65 x x 8 8 70 70 2 2 x x x x 170 170
15 55 Gordie Buchman 461 1815 23 60 60 55 55 1 1 x x 50 50 x x x x x x 1 1 x x 50 50 2 2 x x 65 65 x x 1 1 50 50 x x x x x x 4 4 x x 60 60 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2 2 60 60 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
16 41 Joe D'Angelo 430 1846 31 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 4 4 x x 65 65 x x x x x x x x x x 70 70 x x x x x x x x x x x x x x x x 55 55 1 1 x x 50 50 x x x x x x x x x x x x x x 2 2 55 55 x x x x x x 1 1 x x 65 65 x x 2 2 60 60 x x x x x x x x x x x x x x
17 13 Aaron Higgins 403 1873 27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 6 6 75 75 x x 4 4 45 45 4 4 x x 40 40 6 6 x x 70 70 6 6 x x 65 65 1 1 x x 40 40 1 1 x x 40 40 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
18 5 Paul Morgan Sr. 311 1965 92 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 10 x x 140 140 0 2 x x 70 70 x x 10 10 x x x x x x x x 0 4 x x 75 75 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
19 5 Scott Adams 287 1989 24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2 2 70 70 x x x x x x x x x x x x x x x x 70 70 x x x x x x 6 6 x x 80 80 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 4 4 55 55 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
20 29P Rich Paciotti 275 2001 12 x x x x x x 1 1 45 45 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 65 65 x x 1 1 60 60 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x DNS 1 x x DNS 45 x x DNS 2 55 55 x x x x x x x x
21 22 Mark Tyson 267 2009 8 85 85 65 65 x x 6 6 55 55 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1 1 x x 55 55 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
22 5 Paul Morgan Sr 233 2043 34 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 1 65 65 x x x x x x x x DNS 1 60 60 DNS 2 x x DNS 50 x x DNS 4 DNS 50 x x x x x x x x
23 36 Matt Wentz 216 2060 17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 16 16 200 200
24 14 Elliot Wohl 206 2070 10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 16 16 x x 190 190
25 28 Howie Conk 182 2094 24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 6 6 x x 95 95 6 6 x x 75 75 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
26 26 Stephen Steigerwalt 166 2110 16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 16 16 x x 150 150 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
27 23 CJ Lehman 162 2114 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2 x x x x 160 160
28 44 Justin Mooney 158 2118 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 8 8 150 150
29 21 Steve Hoffman 133 2143 25 x x x x 6 6 x x 65 65 2 2 x x 60 60 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
30 73 Brian Doyle 132 2144 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2 x x x x 130 130
31 55 Mike Garris Sr. 124 2152 8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 14 14 110 110 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
32 17P Dan Pawliki 113 2163 11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2 2 x x 55 55 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x DNS 1 55 55 x x x x x x x x x x x x x x
33 8 Chris Turbush 112 2164 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 12 12 x x x x 100 100
34 66 John Vuollo Jr. 94 2182 18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 4 4 90 90
35 22 Dan Pawlicki 79 2197 15 x x x x x x x x x x 4 4 x x 75 75 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
36 38X Alan Schlenker 77 2199 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2 2 x x 75 75 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
37 4X Kyle Strohl 77 2199 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2 2 75 75 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
38 30 Darren Miller 72 2204 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2 x x 70 70
39 27 Stephanie Moyer 65 2211 7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 65 65 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
40 97 Jillian Long 62 2214 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2 x x 60 60
41 56 Del Morgan 60 2216 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 60 60 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
42 51D Justin Missmer 57 2219 3 x x x x x x x x x x x x 2 2 55 55 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
43 4 John Turneur 56 2220 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x DNS 1 x x 55 55 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
44 138 Danny Grennan 52 2224 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2 x x x x 50 50
45 73 Paul Harwig 50 2226 2 x x 50 50 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
46 34 Ed Bischoff 46 2230 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x DNS 1 45 45 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
47 11 Dennis Buss 46 2230 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1 1 45 45 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
48 12 Rich Wilson 32 2244 14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2 2 30 30
49 20 Chad Churilla 30 2246 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 20 x x 10 10
50 51 Kyle Elwood 26 2250 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 16 16 x x x x 10 10
51 01 Gary Noe 24 2252 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 4 4 x x 20 20
52 41 Brian Sones 4 2272 20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 4 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
53 17X Cody Roth 2 2274 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2 x x
54 38X Zack Graver 2 2274 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2 x x
55 4 Stephen Michel III 2 2274 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2 x x x x
56 99X Bob Ripley 2 2274 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2 x x x x
57 49 Scott Coyle 2 2274 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2 x x x x x x
58 31 Jeff McGrath 2 2274 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2 x x x x x x
59 454 Mike Roacha 2 2274 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x DNS 2 x x
60 13D Jason Duke 2 2274 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x DNS 2 x x x x
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place
4/6/2013 Pole Day
4/7/2013 Opening Day
4/21/2013 Regular Event
4/21/2013 Regular Event
4/21/2013 Regular Event
4/28/2013 Regular Event
4/28/2013 Regular Event
4/28/2013 Regular Event
5/12/2013 Regular Event
5/12/2013 Regular Event
5/12/2013 Regular Event
5/25/2013 Regular Event
5/25/2013 Regular Event
5/25/2013 Regular Event
6/8/2013 Regular Event
6/8/2013 Regular Event
6/8/2013 Regular Event
6/15/2013 Regular Event
6/15/2013 Regular Event
6/15/2013 Regular Event
6/22/2013 Mike Moyer Jr. Memorial
6/22/2013 Mike Moyer Jr. Memorial
6/22/2013 Mike Moyer Jr. Memorial
6/29/2013 Regular Event
6/29/2013 Regular Event
6/29/2013 Regular Event
7/6/2013 Regular Event [7/6/2013]
7/6/2013 Regular Event [7/6/2013]
7/6/2013 Regular Event [7/6/2013]
7/13/2013 Regular Event
7/13/2013 Regular Event
7/13/2013 Regular Event
7/20/2013 Regular Event
7/20/2013 Regular Event
7/20/2013 Regular Event
8/3/2013 Regular Event
8/3/2013 Regular Event
8/3/2013 Regular Event
7/27/2013 Regular Event
7/27/2013 Regular Event
7/27/2013 Regular Event
8/10/2013 Regular Event
8/10/2013 Regular Event
8/10/2013 Regular Event
8/17/2013 Regular Event
8/17/2013 Regular Event
8/17/2013 Regular Event
8/24/2013 Regular Event
8/24/2013 Regular Event
8/24/2013 Regular Event
8/31/2013 Regular Event
8/31/2013 Regular Event
8/31/2013 Regular Event
9/8/2013 Regular Event
9/8/2013 Regular Event
9/8/2013 Regular Event
9/15/2013 Regular Event
9/15/2013 Regular Event
9/15/2013 Regular Event
9/22/2013 Regular Event
9/22/2013 Regular Event
9/22/2013 Regular Event
9/29/2013 Regular Event
9/29/2013 Regular Event
9/29/2013 Regular Event
10/13/2013 King of the Mountain
10/13/2013 King of the Mountain
10/13/2013 King of the Mountain
10/13/2013 King of the Mountain